Oriflame

rejestracja!

Wstąp do klubu Oriflame!

1

Produkty taniej o 30% marży

Jako konsultantka Oriflame kupujesz wszystkie produkty taniej o 30% marży. Zdecyduj czy sprzedaż je taniej znajomym czy zarobisz na różnicy w cenie katalogowej.
2

Bądź własnym szefem

Sama decyduj o ilości swojej pracy. Chcesz tylko dorobić czy rozpocząć dynamiczną karierę?
3

Korzystaj z programu "Witamy"

Skorzystaj z programu "Witamy" i odbierz nagrody o wartości 235,50 zł. Składaj regularne zamówienia i odbieraj kolejne nagrody!

Formularz rejestracyjny za 0 zł

W razie problemów z wypełnieniem dzwoń 507 093 267
Wpisz swoje imię. Jeżeli posiadasz dwa podaj tylko pierwsze.
Wpisz swoje nazwisko.
Podaj Swój PESEL. Znajdziesz go w Dowodzie Osobistym na stronie z adresem, w prawym górnym rogu.
Wpisz swój adres zamieszkania wraz z numerem domu.
Wpisz swój kod pocztowy. Formularz sam dopisze do niego miejscowość.
Jeżeli widzisz błędną miejscowość możesz ją poprawić.
Wpisz Swój adres e-mail.
Wpisz Swój numer telefonu. Jeżeli podajesz numer stacjonarny - nie zapomnij o kierunkowym.
Imię*: OK form
Nazwisko*: OK form
PESEL*: OK form
Adres*: OK form
Kod pocztowy*: OK form
Miejscowość*: OK form
E-mail*: OK form
Telefon*: OK form
Wysłanie formularza oznacza akceptację regulaminu Oriflame oraz postanowienia Polityki Prywatności.

Regulamin


1. Klub Oriflame tworzą zarejestrowani w nim członkowie, zwani Konsultantami Oriflame.
2. Rejestracja w Klubie następuje na podstawie dobrowolnego zgłoszenia dokonanego drogą elektroniczną w trybie i na warunkach określanych i udostępnianych przez Oriflame Poland Sp. z o.o.
3. Z uczestnictwem w Klubie łączy się nadanie indywidualnego numeru Konsultanta, pod którym prowadzona jest współpraca ze Spółką. Zasady nadawania i korzystania z numeru Konsultanta określa Oriflame Poland Sp. z o.o.
4. Szczegółowe warunki działania Konsultanta opisane są w opracowanym i udostępnionym Konsultantom Regulaminie działalności w Klubie Oriflame wchodzącym w skład oficjalnej literatury Oriflame bieżąco publikowanej, w szczególności, choć nie wyłącznie, pod nazwą „Droga do sukcesu”, „Przewodnik Konsultanta”, „Magazyn Oriflame”, „Poradnik Urody” oraz katalogi i cenniki.
Oficjalna literatura Oriflame przekazywana jest w formie broszur, regulaminów i innych publikacji pisemnych wysyłanych lub udostępnianych Konsultantom w punktach sieci sprzedaży Oriflame a także udostępnionych w formie elektronicznej na stronach internetowych Oriflame Poland Sp. z o.o.
Nowe lub zmienione warunki uczestnictwa w Klubie Oriflame stają się wiążące dla Konsultanta w terminie pierwszego zamówienia złożonego przez niego po dacie wprowadzenia nowych lub zmienionych warunków uczestnictwa przez Oriflame Poland Sp. z o.o.
5. Członek Klubu Oriflame zobowiązuje się do przestrzegania warunków i zasad dotyczących działalności w Klubie oraz współpracy z Oriflame Poland Sp. z o.o.
6. Po rejestracji w Klubie z datą realizacji przez Spółkę pierwszego punktowanego zamówienia rozpoczyna się pierwszy okres członkowski obejmujący 17 tzw. okresów katalogowych tj. okresów obowiązywania kolejnych 17 katalogów. Członkostwo ulega przedłużeniu na kolejne okresy umowne przy spełnieniu warunków określonych w Regulaminie Klubu Oriflame. Z członkostwem w Klubie łączy się obowiązek wniesienia wpisowego oraz uiszczania opłat członkowskich związanych z kolejnymi okresami członkowskimi.
7. Podjęcie działalności w Klubie Oriflame nie skutkuje zawarciem przez Konsultanta i Oriflame Poland Sp. z o.o. jakichkolwiek umów o charakterze cywilnoprawnym lub opartych na przepisach prawa pracy oraz nie może być podstawą roszczeń Konsultanta opartych na powyższych regulacjach.
8. Rejestracja w Klubie Oriflame skutkuje możliwością zakupu przez Konsultanta w Oriflame Poland Sp. z o.o. objętych ofertą, dostępnych do sprzedaży produktów kosmetycznych oznaczonych marką „Oriflame”.
9. Zakupy produktów Oriflame dokonywane są na potrzeby własne Konsultantów a także w celu ich dalszej odsprzedaży osobom trzecim, w tym w ramach działalności gospodarczej realizowanej przez Konsultantów na podstawie i na warunkach określonych odrębnymi przepisami prawa. Konsultant zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Oriflame Poland Sp. z o.o. o podjęciu działalności gospodarczej a także o wszelkich zmianach swego statusu w zakresie prowadzonej działalności.
10. Podstawową zasadą sprzedaży produktów Oriflame przez Konsultantów jest ich dystrybucja w systemie sprzedaży bezpośredniej rozumianej jako sprzedaż na rzecz końcowych użytkowników. Sprzedaż bezpośrednia nie obejmuje jednak żadnej formy sprzedaży hurtowej lub detalicznej w sklepach, na bazarach i targowiskach, w portalach i sklepach oraz na aukcjach internetowych, które Oriflame Poland Sp. z o.o. uznaje za zabronione i sprzeczne z warunkami współpracy.
11. Sprzedaży produktów Oriflame Konsultant dokonuje we własnym imieniu i na rachunek własny. Oriflame Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Konsultantów związane ze sprzedażą produktów Oriflame i prowadzoną przez nich działalnością, w tym w szczególności odpowiedzialności za zobowiązania wobec osób trzecich oraz ich zobowiązania publicznoprawne.
12. Konsultant nie jest uprawniony do działania w imieniu i na rzecz Oriflame Poland Sp. z o.o. jak też nie posiada upoważnienia do reprezentowania Oriflame Poland Sp. z o.o. w żadnych stosunkach zewnętrznych.
13. Konsultant nie może wykorzystywać sieci sprzedaży Oriflame do dystrybucji lub promocji produktów lub usług innych firm.
14. Konsultant zobowiązany jest do realizowania swej działalności przy poszanowaniu interesów i praw konsumentów - nabywców produktów Oriflame. Konsultant zobligowany jest do honorowania udzielonej przez Oriflame Poland Sp. z o.o. gwarancji jakości.
15. Konsultant zobowiązuje się do:
15.1. przestrzegania zasad i warunków działalności w Klubie wprowadzanych przez Oriflame Poland Sp. z o.o.
15.2. terminowego regulowania zobowiązań finansowych, pod rygorem zapłaty odsetek oraz kar umownych i innego rodzaju opłat ustalonych
przez Oriflame Poland Sp. z o.o.,
15.3. rzetelnego informowania nabywców o systemie sprzedaży Oriflame oraz oferowanych produktach,
15.4. sprzedaży produktów Oriflame wyłącznie na terytorium Polski.
16. Niezachowanie warunków działalności w Klubie Oriflame przez Konsultanta uprawnia Oriflame Poland Sp. z o.o. do:
16.1. zawieszenia w prawach członka powodującego utratę prawa do dokonywania zakupów, sponsorowania oraz utratę uprawnień wynikających lub związanych z uczestnictwem w Klubie Oriflame, w tym prawa do rozliczania rabatu, lub
16.2. wykluczenia z Klubu Oriflame równoznacznego z automatycznym wykreśleniem z Klubu a tym samym z utratą prawa do dokonywania zakupów i sponsorowania oraz utratą wszelkich uprawnień wynikających lub związanych z uczestnictwem w Klubie Oriflame, w szczególności prawa do rozliczania rabatów lub uzyskania premii.
17. Oriflame Poland Sp. z o.o. uprawniona jest do zastosowania sankcji wobec Konsultantów naruszających warunki uczestnictwa w Klubie Oriflame bądź nie wywiązujących się z zobowiązań wobec spółki obejmujących:
17.1. odmowę lub pozbawienie prawa do korzystania z odroczonych płatności za nabyte produkty, a także zmniejszenie limitu odroczonej płatności przyznanej Konsultantowi,
17.2. pozbawienie prawa do sponsorowania czyli wprowadzania do Klubu Oriflame nowych Konsultantów.
18. Członek Klubu Oriflame uprawniony jest do złożenia w każdym czasie pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Klubie Oriflame.
19. Oriflame Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 135 jest administratorem zbioru danych, w którym znajdują się dane osobowe wszystkich zarejestrowanych członków Klubu Oriflame. Zbiór danych o nazwie „Członkowie Klubu Oriflame” został zarejestrowany w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod nr księgi: 007946. Oriflame Poland Sp. z o.o. jako administrator danych przetwarza dane osobowe niezbędne do rozliczeń i współpracy z członkami Klubu, w szczególności: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, nazwa banku i numer rachunku bankowego, nr telefonu, wizerunek, adres poczty elektronicznej.
20. Celami zbierania danych osobowych członków Klubu Oriflame są: rejestracja w Klubie Oriflame umożliwiająca dokonywanie zakupów i organizację sieci dystrybucji na zasadach określonych w oficjalnej literaturze Oriflame, dokonywanie rozliczeń finansowych i dokumentowania operacji gospodarczych zgodnie z wymogami odrębnych przepisów, naliczanie rabatów i premii oraz prawidłowa ich dokumentacja, utrzymywanie kontaktów z członkami Klubu, prowadzenie działań marketingowych Oriflame, promowanie najbardziej aktywnych spośród nich. W tym ostatnim przypadku przetwarzanie danych ogranicza się do imienia, nazwiska, wizerunku i wielkości sprzedaży osiągniętej przez Konsultanta. Każdy członek Klubu Oriflame ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych.
21. Z zastrzeżeniem wykorzystania danych wyłącznie w celu kontaktowym oraz analizy wyników w grupach sponsorskich, dane mogą być przekazane innym Konsultantom współpracującym z Oriflame Poland Sp. z .o.o. Odbiorcami danych osobowych Konsultanta mogą być ponadto podmioty współpracujące z Oriflame Poland, potencjalni klienci Oriflame Poland, osoby trzecie deklarujące chęć przystąpienia do Klubu Oriflame.
22. Każdemu członkowi Klubu Oriflame przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość rejestracji w Klubie Oriflame
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie całości lub części tekstów, zdjęć, grafik, skryptów i innych elementów strony stanowczo zabronione.

Strona niezależnego konsultanta firmy Oriflame. Oficjalna strona firmy Oriflame w Polsce dostępna jest pod adresem www.oriflame.pl

Kontakt